Информация за дейността на НОК


ПЪРВО - УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ОКЕАНОГРАФСКА КОМИСИЯ

На 30.09.2003 г. в сградата на ЦУ-БАН от 15:00 часа се проведе учредително събрание на Националната океанографска комисия /НОК/.

На събранието присъстваха:

Проф. Н. Якимов - ЦУ-БАН
Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. Христо Слабаков - ИО - БАН - Варна
Инж. Венцислав Николов - Бас. Дирекция - Варна
Ст.н.с., д-р инж. Костадин Йосифов - И Х А - Варна
Ст.н.с., д-р Стойко Стойков - ИРА - Варна
Д-р Пейчо Калоянчев - ВВМУ"Н.Й.Вапцаров" - Варна
Акад. Васил Големански - ИЗ - БАН - София
Анна Михнева Натова - МВнР
Гл. Експерт Величко Величков - МОСВ
Д-р Валентин Мирчев Босевски - Нац.. Доверителен Фонд
Проф. Христо Хрисчев - Геол. И-т - БАН - София
Проф. Георги Хибаум - ЦЛОЕ - БАН - София
Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. Йордан Костурков - ИВП - БАН - София
Инж. Михайл Ганчев
Ст.л-т Емил Иванов - ХС-ВМС - Варна
Ст.н.с. І ст. дбн. Минчо Анчев - ИБ - БАН - София

Проф. Якимов откри събранието и приветства всички членове на НОК и лично Г-н Михайл Ганчев - бивш секретар на Националния океанографски комитет за дългогодишната работа и запозна участниците с общите положения, целите и задачите на НОК. Той представи на присъстващите писмо Изх.17-6/03.02.2003г. на Зам. Министъра на МОН доц. д-р Игор Дамянов за необходимостта от възстановяване на дейността на НОК по инициатива на БАН, като предлага на УС на БАН да поеме задължението по възобновяването на дейността на НОК.
Проф. Якимов обяви Решението на УС на БАН за избора на Председател на НОК - ст. н.с. ІІ ст. д-р инж. Христо Слабаков - Директор на Институт по Океанология и със седалище Варна - Институт по океанология.
Д-р Слабаков представи присъстващите и обяви членовете които заявиха своето участие но не присъстваха.
Той запозна членовете с Правилника за устройството и дейността на Националната Океанографска Комисия - приет, с решение на УС на БАН, който е в съответствие с изискванията на Устава на Междуправителствената Океанографска Комисия /МОК/ на ЮНЕСКО.
Накратко представи членуващите 128 страни в МОК и тяхното подразделение в пет групи и изказа съжаление че групата, в която се намира България е най - необлагодетелствената.
Секретарят на бившия Национален океанографски комитет Г-н Михаил Ганчев представи историята, структурата целите и задачите на създадения през 1968 г към ДКНТП, НОК.
Състоя се дискусия на която се дадоха предложения за изменения и допълнения на Правилника на НОК с оглед неговата дейност да стане по-ефективна. Реши се тези предложения да бъдат редактирани и изпратени на УС на БАН за утвърждаване. Определи се и времето и мястото на следващото заседание на НОК - м. Май 2004 в гр. София

=0G0;>


<<< назад