Информация за дейността на НОК


ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ОКЕАНОГРАФСКА КОМИСИЯ

На 12.05.2004 г. в заседателната зала на Дома на учените - София от 15:00 часа се проведе второто заседание на Национална Океанографска комисия при следния,

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Допълнение и изменение на Правилника на НОК;
 2. Приемане плана за работа на НОК за 2004 г.;
 3. Разглеждане на предложението Р. България за член на CIESM (Международна комисия за научни изследвания на Средиземно море";
 4. Представяне на "Дирекцията по водите за Черноморския регион";
 5. Представяне на проект:"Регионална програма за повишаване на капацитета и изграждане на информационна мрежа с цел осъвременяване на мониторинговите и прогнозни дейности в басейна на Черно море" - ARENA;
 6. Представяне на нови членове на НОК;
 7. Обсъждане на предложение за секретар на НОК.

На събранието присъстваха:

Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. Христо Слабаков - Институт по океанология-Варна
Ст.н.с. І ст. дбн. Минчо Евтимов Анчев - Институт по ботаника
Акад. Васил Големански - Институт по зоология
Ст.н.с. І ст., дгн. Стефан Шанов - Геологически институт
Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. Йордан Костурков - Институт по водни проблеми
Ст.н.с. д-р Николай Милошев - Геофизичен институт
Проф. д-р Дончо Конакчиев - ВСУ "Черноризец Храбър" - Варна
Д-р инж. Пейчо Стефанов Калоянчев - ВВМУ "Н.Й.Вапцаров" - Варна
Инж. Константин Тодоров Гегов - Дирекция "Геодезия, картография и геоинформ. с-ма" - М-во на рег. развитие и благоустройство
Анна Михнева Натова - Министерство на външните работи
Бойко Лазаров - Министерство на външните работи - Национална комисия към ЮНЕСКО
Гл. Експерт Величко Величков - Министерство на околната среда и водите
Ст.н.с. д-р инж. Костадин Йосифов - Институт по хидро- и аеродинамика
Инж. Венцислав Николов - Басейнова дирекция за Черноморския регион - Варна
Ст. л-т Емил Христов Иванов - Хидрографска служба на ВМС-Варна
Адвокат Христо Раев -"Морско право" - Адвокатска кантора "РАЕВ"

За протокола Елена Жекова - Институт по океанология.

По Т.1 от Дневния ред докладва Д-р Слабаков, който прочете постъпилите предложения за измемения и допълнения на Правилника на НОК. След обсъждане бе приета окончателната им редакция.
Д-р Слабаков представи и проекта за План за работа на НОК за 2004 г. В хода на обсъждането му постъпиха предложения за подобряване координацията с други организации и ВУЗ, за редовно информимане на членовете на НОК за работата на НОК и за привличане на още ч ленове - фирми и организации свързани с морския туризъм.
Планът за работа през 2004 г. бе приет като се допълни с постъпилите предложения.
Реши се, на следващата среща да се изнесе информация пред членовете на НОК за регионалните програми на BS GOOS - участието в международни срещи свързани с МОК.
Относно предложението Р.България да стане член на CIESM, Д-р Слабаков представи предимството от членството, приоритетите на V и VІ Рамкова програма на ЕО в областта на морската наука. Целите и нейното обвързване с проблеми свързани с процесите, експлоатацията и мениджмънта на морските акватории и бреговата зона, държавите прилежащи към басейните на Средиземно и Черно море.
Представи и CIESM комитетите:

 • Морска геология
 • Физика и Климат на океана
 • Морска биогеохимия
 • Морска микробиология
 • Живи ресурси и морски екосистеми
 • Крайбрежна екология

Г-жа Натова от МВнР подкрепя предложението и необходимостта за членство и обясни редът за подготовката за присъединяване на Р България към междуправителствени организации.
По този въпрос е изпратено писмо до Предсдателя на НОК за необходимите стъпки за членството
Акад. Големански препоръча да се настоява и за индивидуално членство на български учени, като по този начин се подпомагат младите учени.
Членовете на НОК решиха да подкрепят предложението за членство на България в CIESM
Директор на Дирекцията по водите на Черноморския регион представи структурите, целите, задачите, зони и пунктове за мониторинг черноморските води и сподели направеното по време на две годишния период на управление.
Д-р Слабаков - Координатор на проект ARENA - "Регионална програма за повишаване на капацитета и изграждане на информационна мрежа с цел осъвременяване на мониторинговите и прогнозни дейности в басейна на Черно море" запозна присъстващите с целите на проекта както следва:

 1. Да определи ресурсите и настоящите възможности на Черноморските страни, нуждите на крайните потребители и да повиши капацитета им.
 2. Да оцени и контролира промените на характеристиките на Черноморската екосистема.
 3. Да създаде Система за управление на база данни и да постави началото на система за прогнозиране.
 4. Да създаде информационна мрежа между партньорите с цел обмен на данни и услуги.
 5. Да сътрудничи с други действащи международни програми (BSEP).
 6. Да повиши осведомеността и изгради ефикасна система за разпространение на получената информация до цялата Черноморска общност.
 7. Да помогне за ефикасното постигане на целите на Black Sea GOOS, EuroGOOS и GOOS.

Той информира НОК и за очакваните резултати а именно:

 1. Създаване на единна Черноморска оперативна система за метеорологични и океанографски прогнози за целите на флота, пристанищата и други крайни потребители.
 2. Създаване на Система за управление на база данни.
 3. Подобряване състоянието на морските екосистеми и оптимално използване на ресурсите на Черно море.
 4. Интеграция на Черноморския регион към GOOS.

Д-р Слабаков предложи за секретар на НОК да бъде избран н.с.І ст. д-р Илия Щирков - служител на Института по океанология. Той запозна присъстващите с биографичните му данни.
Предложението бе подкрепено, като се препоръча, функциите на секретаря да са на Изп. секретар с цел разтоварване на някои от задълженията на Председателя
Д-р Слабаков представи новите членове от Института по геофизика - Г-н Николай Милошев и Г-н Христо Раев - адвокат по морско право.
Акад. Големански подкрепи инициативата за създаване на Интернет страница на НОК, и предложи да се обсъди въпроса по издаване на бюлетин на НОК, който да информира обществеността за проблемите и постиженията, свързани с дейността на НОК.
Реши се на следващото заседание през м. Септември във Варна да се докладва за създаването на бюлетина, интернет страницата и необходимите средства .
Националната океанографска комисия взе следните

РЕШЕНИЯ:

 1. Да бъде предложено на УС на БАН да утвърди приетите допълнения към Правилника за устройството и дейността на НОК;
 2. Утвърждава плана за работа на НОК за 2004 г.;
 3. Председателя на НОК да подготви доклад до Гл. Научен секретар на БАН, проф. Наум Якимов за становището на МВнР писмо Изх.№13-009 във връзка с членствот на Р.България в CIESM и реда за подготовката към присъедитяване.
 4. Предлага на УС на БАН за избере за Изп. Секретар на НОК, съгласно Раздел ІІІ т.3.4. д-р Илия Щирков от Института по океанология Варна

=0G0;>


<<< назад