Информация за дейността на НОК


ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ОКЕАНОГРАФСКА КОМИСИЯ

На 08.09.2004 г. в заседателната зала на Научно-изследователската база-Шкорпиловци от 14:30 часа се проведе третото заседание на Национална Океанографска комисия при следния,

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Представяне на GMES (Глобален мониторинг на околната среда за сигурност);
 2. Предложение за установяване на действаща информационна система между членовете на НОК;
 3. Текуща информация на членовете за дейностите на МОК през 2004 г.;
 4. Обсъждане бюлетина на НОК;
 5. Предложение за годишен членски внос от членовете на Националната океанографска комисия;

На събранието присъстваха:

Ст.н.с. д-р инж. Христо Слабаков - Институт по океанология-Варна
Н.с. д-р Илия Щирков - Институт по океанология-Варна
Акад. Васил Големански - Институт по зоология
Ст.н.с. дгн. Стефан Шанов - Геологически институт
Ст.н.с. д-р инж. Йордан Костурков - Институт по водни проблеми
Ст.н.с. д-р Николай Милошев - Геофизичен институт
Ст.н.с. д-р Антон Стоименов- Институт по космически изследвания
Ст.н.с. д-р Нешо Чипев - Централна л-я по обща екология
Марина Борисова Василева - Министерство на образованието и науката
Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. Коста Донев- Институт по воден транспорт - Варна
Кдп. Богдан Богданов- Директор Дирекция "Морска администрация" - Варна
Д-р инж. Пейчо Стефанов Калоянчев - ВВМУ "Н.Й.Вапцаров" - Варна
Гл. Експерт Величко Величков - Министерство на околната среда и водите
Ст.н.с. д-р инж. Костадин Йосифов - Институт по хидро- и аеродинамика
Ст. л-т Емил Христов Иванов - Хидрографска служба на ВМС-Варна
Ст.н.с. д-р инж. Любомир Стоянов - Пристанищна администрация - Варна
Н.с. д-р инж. Атанас Палазов - Институт по океанология - Варна

За протокола Елена Жекова - Институт по океанология.

Председателят на НОК Д-р Слабаков представи GMES (Глобален мониторинг на околната среда за сигурност) и призива за "Утвърждаване на възможностите Европейската общност за Глобален мониторинг на околната среда за сигурност до 2008г." за събиране, интерпретиране и използване на данни и информация в подкрепа на политиката за устойчиво развитие. Идеята е лансирана през 1998 и одобрена от Европейската комисия и Европейската Космическа агенция през 2001г.
Във връзка с това Д-р Слабаков предложи НОК да излезе с предложение към МОСВ за формиране на Национална стратегия на морската част. Този въпрос да се облече в една форма за създаване на Национален мониторинг.
След обсъждане се реши:
НАЦИОНАЛНАТА ОКЕАНОГРАФСКА КОМИСИЯ ДА ПОДГОТВИ ПРОЕКТ "НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА МОНИТОРИНГ НА ЧЕРНО МОРЕ"КОЙТО ДА СЕ ПРЕДСТАВИ В МОСВ.
Д-р Палазов представи предложение за организиране на действаща информационна система между членовете на НОК. Целите и са: Осигуряване на непрекъснат информационен поток между членовете на НОК; Популяризиране на дейността на НОК в страната и чужбина и Обезпечаване на национален и международен обмен на океанографски данни. Задачите, които ще бъдат решени са:

 • ОРГАНИЗИРАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ МЕЖДУ ЧЛЕНОВЕТЕ НА НОК
 • РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА НОК
 • ДЕКЛАРИРАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ОКЕАНОГРАФСКИ ДАННИ

Предложено бе да се използва електронната поща, като най-бърз и ефективен начин за обмен на съобщения, като за целта всички членове на НОК да осигурят адреси за ел. поща а секретариата на НОК да изготви списък, съгласно който да се разпращат получаваните в офиса на НОК съобщения.
Всички присъстващи подкрепиха това решение.
Предложено бе да се изготви интернет страница за за популизиране дейността на НОК в страната и чужбина чрез световната мрежа.WWW - Интернет. Дискутирани бяха адреса на страницата, начина на поддържане и нейната структурата
Заседанието реши адреса на интернет страницата на НОК да бъде: www.noc.io-bas.bg
Д-р Палазов представи и възможностите и дейността на Центъра за океанографски данни към Института по океанология, целите, задачите, оборудването и наличните данни.
След дискусии присъстващите се обединиха с РЕШЕНИЕ комисията да излезе с предложение пред УС на БАН: Центъра за океанографски данни към Института по океанология да бъде със статут на НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ОКЕАНОГРАФСКИ ДАНН. Центъра да представлява страната пред МОК и IODE .
Д-р Слабаков информира членовете на НОК за информацията получавана от Междуправителствената океанографска комисия и писмо на Министерството на външните работи от Националната комисия на Р. България за ЮНЕСКО за кандидатстване за стипендия UNESCO/KEIZO OBUCHI RESEARCH FELLOSHIPS PROGRAME Japan Funds-in-Trust Project за 2005 г. и представи темите за кандидатстване:

 • Околна среда (с особен акцент върху науката за водата и водните ресурси);
 • Междукултурен диалог;
 • Информационни и комуникационни технологии;
 • Разрешаване на конфликти с мирни средства

Д-р Щирков предложи за обсъждане бюлетина на Националната океанографска комисия. Представи и две оферти за предпечат (проектиране) и печат на бюлетина.
Обсъди се варианти за електронен начин на разпространение чрез WWW - адрес.

Акад. Големански предложи бюлетина на Националната океанографска комисия да излиза 3 пъти годишно в по-малък обем и да съдържа по подробни данни и статистика, без научни статии. Задължително да има и книжен вариант, за да може да се разпространява по институти и университети. Предложи и структура на билютина:

1. ИНФОРМАЦИЯ И СЪОБЩЕНИЯ.

 • Законодателни и административни разпоредби и решения;
 • Международни и национални мероприятия и разпоредби;
 • Научни и технически проекти.
2. НОВОСТИ И ОТКРИТИЯ.
3. КНИГИ И РЕЦЕНЗИИ.
4. ГОДИШНИНИ И ЮБИЛЕИ.

Комисията прие ппредложенията относно Билютина
Д-р Слабаков изложи необходимостта за финансирани на Националната океанографска комисия което в момента изцяло се поема от Института по океанология. Предложи по 50 /петдесет / лева членски внос за всяка институция.
Реши се да се уведомят всички институции - членове на НОК за необходимостта от събиране на членски внос в размер на 5 лв. За покриване на част от разходите на Комисията.

=0G0;>


<<< назад