Информация за дейността на НОК


ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ОКЕАНОГРАФСКА КОМИСИЯ

На 16.02.2005. в Дома на учения на БАН, София се проведе Годишната сесия на Националната океанографска комисия.

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Отчетен доклад за работата на НОК през 2004 г.
  2. Финансов отчет и приемане на бюджета за 2005 г.
  3. Приемане на плана за работа на НОК за 2005 г.
  4. Предложение за кандидатура на България за член на Изпълнитеалния съвет на МОК.
  5. Представяне на Интернет страницата на НОК.
  6. Разни.

На събранието присъстваха:

Проф. Наум Якимов
Ст.н.с. д-р инж. Христо Слабаков
н.с. д-р инж. Илия Щирков
Ст.н.с. д-р инж. Костадин Йосифов
Ст.н.с. І ст. дбн. Минчо Евтимов Анчев
Акад. Васил Големански
Ст.н.с. І ст. дгн. Стефан Шанов
Ст.н.с. с. д-р Георги Цветков Алексиев
Ст.н.с. д-р Николай Милошев
Ст.н.с.ІІ ст. Д-р Георги Хибаум
Ст.н.с. д-р Антон Стоименов
Ст.н.с. д-р Димитър Димитров
Марина Борисова Василева
Анна Михнева Натова
Нина Петрова - ст. експерт
Ас. Елисавета Калинова
Инж. Генчо Георгиев
Елена Жекова

За протокола Елена Жекова - Институт по океанология.

Председателят на НОК д-р Хр.Слабаков представи новите членове на Комисията - д-р Димитров от Централна лаборатория по висша геодезия, инж. Генчо Георгиев от Национална компания пристанища, и Елисавета Илиева от Институт по морско право и логистика към Варненски Свободния университет "Черноризец Храбър".
Отчетния доклад за работата на Комисията през изтеклата година представи председателя д-р Слабаков. Той се спря по-обстойно на направените постъпки за членство на България в CIESM, създаването на Национален център за океанографски данни и на бъдещото ни членство в IODE като поясни, че за да се членува в IODE е необходимо да има Национален център за океанографски данни. В ЕС има четири проекта за обмен на океанографски данни и предстои да се реши как ще става обмена на оперативни данни.
Членовете на Комисията дадоха положителната оценка за извършеното през годината и благодариха за усилията по възстановяване и активизиране на НОК. Докладът бе приет за представяне пред УС на БАН.
Е.Жекова - технически секретар на НОК представи финансовия отчет за 2004 и бюджета за 2005 г. В състоялата се дискусия се потърси начин за допълнително финансиране ( освен от членски внос, което явно е недостатъчно ), но Д-р Слабаков поясни че Комисии не се финансират от БАН а от Института - домакин. Членският внос цели да покрие само информационните дейности на Комисията. В тази връзка е безпредметно да се търси някакво финансиране от БАН или да се прехвърли издръжката на Комисията към членовете и. Финансовият отчет и проектобюджета бяха приети без изменения.
Секретарят на НОК, Д-р Щирков представи проект за плана за работа през 2005 година. В хода на обсъждането му се предложи ЦЛВГ да представи дейността си по събиране на данни за морското ниво, както и да се качи билютина на НОК на уеб страницата на Комисията.
След тази дискусия плана за работа през 2005 г. бе приет.
Д-р Слабаков информира Комисията за евентуалното кандидатстване на България за член на Изпълнителния съвет на МОК. Той обясни че на следващата сесия на МОК ще се избира нов Изпълнителен съвет. Групата в която е България се състои от 11 члена, които трябва да излъчат един зам. Председател. Досега такъв е бил руснак.
След обсъждане се реши да се подкрепи кандидатура на България в Изпълнителния съвет на МОК.
Бе представена изготвената web-страница на НОК. По този повод се препоръча да се въведе защита срещу spam.и да има линкове с адресите на институциите членове на НОК, както и да се създаде раздел "Форум"- представяне на всяка институция.
Накрая Председателят информира Комисията за предстоящото приемане на България в IODE както и за причините за ниезпълнението на плана за мониторинг на българското черноморско крайбрежие а именно - липсата на законодателна основа. Предложи да се изчака приемането на необходимите закони.

=0G0;>


<<< назад