Информация за дейността на НОК


ПЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ОКЕАНОГРАФСКА КОМИСИЯ

На 11.10.2005. в КК"Константин и Елена" - .Варна се проведе петото редовно есенно заседание на НОК при следния,

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Информация за участие на наш представител в ХVІІІ сесия на IODE към IOC (Международен обмен на океанографски данни и информация към МОК) и участието на представител в ХХІІІ Асамблея на МОК, Париж;
  2. Представяне на Института по хидро-аеродинамика -Варна;
  3. Разни.

На събранието присъстваха:

Ст.н.с. IJ ст. д-р инж. Христо Слабаков - ИО БАН - Председател на НОК
Н.с. д-р инж. Илия Щирков - ИО БАН - секретар на НОК
Д-р инж. Веселин Калчев - Институт по хидро и аеродинамика, Варна
Ст. н.с. д-р Антон Стоименов - Институт по космически изследвания, София
Проф. д-р Дончо Конакчиев - ВСУ "Черноризец Храбър" Варна
Д-р инж. Пейчо Калоянчев - Висше Военноморско училище, Варна
Димитър Попов - Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, София
Инж. Венцислав Николов - Басейнова дирекция за черноморския регион, Варна
Ст.н.с. д-р Стойко Митев Стойков - Институт по рибарство и аквакултури, Варна
Ст. л-т Емил Христов Иванов - Хидрографска служба на ВМС
Проф. Иван Лазаров - Институт по морско право и логистика
Веселин Василев - експерт - ИА"Морска администрация" - Варна
Елица Лукова - експерт ИА "Морска администрация" - Варна
Елена Жекова - Институт по океанология

За протокола Елена Жекова - Институт по океанология.

Д-р Слабаков откри срещата и поясни, че настоящото пето заседание на НОК ще има информативен характер. Членовете му ще се запознаят с проведените срещи и мероприятия под егидата на МОК, както и ще се обсъдят текущи проблеми.
Ст.н.с. д-р Атанас Палазов представи информация за състоялата се ХVІІІ сесия на IODE към IOC (Международен обмен на океанографски данни и информация към МОК) на която присъства заедно с Д-р Слабаков като делегати от България. Като представител на Световната метеорологична организация (WMO), на сесията присъства и д-р Георги Корчев. Д-р Хр. Слабаков уточни, че България за първи път има представител в IODE и това е Д-р Палазов - Ръководител на Националния център за океанографски данни. По време на 5-дневната сесия, комитетът по международен обмен на океанографски данни е направил преглед на работата, извършена в последния междусесиен период. Значително внимание е било отделено на пълния преглед на дейността на IODE, извършен в междусесийния период. Комитета се е запознал с всички предложения на Групата по прегледа и е направил няколко фундаментални и структурни промени в резултат нейните препоръки. Те включват промени в състава на офицерите на IODE, отпадане на системата от регионални центрове за данни и регионални координатори и продължаване на прегледа на Групите от експерти през следващия междусесиен период.
Изтъкнато бе, че за да можем да обменяме данни трябва да се промени съществуващото у нас законодателство. Подобни проблеми има и Турция.
Председателят на НОК д-р Хр. Слабаков информира участниците за проведената ХХІІІ Асамблея на МОК в Париж. Докладва за взетите решения по време на Асамблеята и утвърдените комисии по време на сесията. Запозна участниците с утвърдената програма "Глобална система за наблюдение на Земята" и нейния десет годишен план за осъществяване и приоритетите. По-важните са:

  • "Развитие на система за ранно предупреждаване на Цунами за Индийския океан";
  • Развитие на Глобалната система за наблюдение на Океана /GOOS/;
  • Развитие на програма за международен обмен на океанографски данни и информация;
  • Развитие на програмата за изследване на климата в света;
  • Развитие на програмата за изследване и управление на бреговата зона.

Отбеляза участието на Българска академия на науките в две програми Глобалната система за наблюдение на Океана, /GOOS/ чрез Регионалната програма за Черно море към глобалната система за наблюдение на океана /BS GOOS/ и проекта ARENA с Института по океанология и Националния институт по метеорология и хидрология, IODE чрез Националния океанографски център за данни и информация.
Проф. Лазаров изтъкна проблемите на морското ни законодателство, като даде редица примери за недомислия. Апелира за сътрудничество при решаване на проблемите.
Д-р Слабаков предложи да се създадат към НОК подкомисии по съответните важни проблеми. След обсъждане се реши да се подготви предложение до Българска академия на науките за атакуване на законодателната власт с искане за:

  • среща на ниво Зам. Министър на Министерството за регионално развитие;
  • среща с Председателя на комисия в Парламента за Черноморско икономическо сътрудничество.
за обсъждане на "Актуалните проблеми от оперативен и стратегически характер", като това искане предварително се съгласува с проф. Конакчиев.
Д-р Калчев - Зам-Директор на ИХА към БАН представи дейността и структурата на института.

=0G0;>


<<< назад