Информация за дейността на НОК


ШЕСТО ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ОКЕАНОГРАФСКА КОМИСИЯ

На 08.02.2006 г. в заседателната зала на Геофизичния институт при БАН в гр. София от 15:00 часа се проведе шестото заседание - Втора годишна сесия на Национална Океанографска комисия при следния,

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Отчетен доклад за 2005 г.;
 2. Финансов отчет за 2005 г. и приемане бюджета за 2006 г.;
 3. Приемане план за работа на НОК за 2006 г.;
 4. Разни.

На събранието присъстваха:

Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. Христо Слабаков - Институт по океанология-Варна;
Н.с. д-р инж. Илия Щирков - Институт по океанология - Варна;
Ст.н.с. І ст. дбн. Минчо Евтимов Анчев - Институт по ботаника;
Акад. Васил Големански - Институт по зоология;
Ст.н.с. І ст., дгн. Стефан Шанов - Геологически институт;
Ст.н.с. д-р Николай Милошев - Геофизичен институт;
Ст.н.с. д-р Георги Алексиев - Географски институт;
Ст.н.с. д-р Димитър Димитров - Централна л-я по висша геодезия;
Ст.н.с. д-р Антон Стоименов - Институт по космисчески изследвания;
Ст.н.с. д-р Стайчо Колев - НИМХ - София;
Марина Василева - Министерство на образованието;
Проф. д-р Дончо Конакчиев - ВСУ "Черноризец Храбър" - Варна;
Анна Михнева Натова - Министерство на външните работи;
Бирсен Джамилова - Министерство на външните работи;
Величко Величков - Министерство на околната среда и водите;
Ст.н.с. д-р инж. Костадин Йосифов - Институт по хидро и аеродинамика;
Ст.н.с. д-р Михаил Михалев - Институт по електроника;
Генчо Георгиев - ИА "Пристанищна администрация" - София.
Техн. Секретар - Елена Жекова - Институт по океанология.

За протокола Елена Жекова - Институт по океанология.

Изп. Секретар на Националната океанографска комисия представи организационната дейност и насочи вниманието на присъстващите към документите които бяха подготвени от страна на Председателя на НОК по присъединяването на Р.България в CIESM /Международна комисия за научно изследване на Средиземно море/. Информира членовете на Националната океанографка комисия за участието на членове на НОК в международните мероприятия а именно:

 • Участие на представител на МВн.Р в V-то заседание на консултативната група експерти по морско право (LOC/ABE-LOC), 11-15.04.2005 г. Буенос Айрес.
  Това е първото участие на представител от Бъгария което е било отразено специално от Председателя на консултативната група.
 • Участие на наши представители в ХVІІІ сесия на Комитета по международен обмен на океанографски данни (IODE) към МОК, Остенде.
 • Участие на председателят на НОК в ХХІІІ Асанблея на МОК, Париж, 21-30.06.2005 г. Във връзка с това се предлага да се пристъпи към дипломатически действия за увеличавене на мандатите на нашата електорална група от 2 на 3.
 • Участие в на д-р Слабаков в Научна конференция и Втората сесия на Съвместния комитет по океанография и морска метеорология (JCOMM) 14-25 / 09 / 2005, Халифакс, Канада. Това е втора поред конференция поставила си за цел обединяване на усилията на океанолози и метеоролози. От страна на WMO участва и д-р Корчев който води дирекция по мониторинг. Представен беше проект ARENA който е първият проект за целия черноморски регион, касаещ оперативната океанография.
 • Участие в Първата среща на Международната координационна група за ранно предупреждение за цунами и екстремнни покачвания на морското ниво в североизточни Атлантик и Средиземно море - 21-22.11.2005 г.

Д-р Слабаков информира подробно членовете но НОК за участията си в международните мерориятия и за взетите там решения.Той представи и информационната дейност на комисията като благодари на акад. Големански за помощта която оказва при издаването на бюлетина. Прикани представителите на различните министерства, (включително представител на Министерството на природните бедствия и аварии) да представят информация. какви програми ще се разработват за Черно море и прилежащите брегови зони за да бъдем ориентирани при подготовката на новите проекти които ще решават проблемите на Черно море.
След дискусия бяха приети: Отчета за дейността през 2005 г. , Финансовия отчет и Проектобюджета за 2006 г.
Председателят на НОК представи за обсъждане проектоплана за работа на Комисията за 2006 г. В състоялата се дискусия се предложи: да се представят пред Комисията водещи проекти в които участват институциите - членове на НОК, като техните ръководители да докладват какви публикации има, има ли някакви практически изводи и приложения; да се подготвят нови документи за CIESM, преди посещението на министър-председателя в Монако; за бъдещата политика при обмена на данни; за подобряване начина на контактуване с Министерствата относно проектите финансирани от чужбина; за организиране на лятна школа за база данни.
След тези обсъждания и предложените допълнения, плана за работа на НОК през 2006 г. бе приет и предложен за утвърждаване от Управителния съвет на БАН.
Имайки предвид решениена УС на БАН относно дублиране функциите на Националната океанографска комисия и координационния център за Черно море , председателя - Д-р Слабаков предложи, Правилника на комисията да бъде допълнен както следва:

Раздел ІІ. Цели и задачи.

 • Да координира, организира създаването на Географска информационна система на Българското черноморско крайбрежие;
 • Научно-методично планиране и осъществяване на комплексен мониторинг на морската среда - атмосфера, хидросфера, биосфера, геосфера, техносфера за нуждите на устойчивото управление на Българското черноморско крайбрежие и Българския сектор на Черно море;
 • Да координира, организира и подпомага изследвания на морската среда на бреговата зона и прилежащи наземни екосистеми със съвременни дистанционни методи и спътникови технологии.

=0G0;>


<<< назад