ФУНКЦИИ И СЪСТАВ НА НАЦИОНАЛНАТА ОКЕАНОГРАФСКА КОМИСИЯ

ПРЕДИСТОРИЯ


Република България е един от първите членове на Междуправителствената океанографска комисия (IOC). на ЮНЕСКО.
Съгласно устава на Междуправителствената океанографска комисия IOC "Чл.4, ал.35С", всяка страна която желае да членува в нея трябва да учреди Национална Океанографска комисия или комитет. През 1968 г. в България се създава Национален океанографски комитет към бившия комитет за Наука и технически прогрес. През 1999 г. НОК, който междувременно е преминал в структурите на Министерството на образованието и науката, е закрит.
Съгласно устава на Междуправителствената океанографска комисия IOC "Чл.4, ал.35С", всяка страна която желае да членува в нея трябва да учреди Национална Океанографска комисия или комитет. През 1968 г. в България се създава Национален океанографски комитет към бившия комитет за Наука и технически прогрес. През 1999 г. НОК, който междувременно е преминал в структурите на Министерството на образованието и науката, е закрит.
През 2002г. група учени от Института по океанология - Варна към БАН, предложи на Управителния съвет на БАН да бъде възобновена дейността на НОК. Тази идея бе подкрепена от ръководството на БАН и възприета от Научния съвет на Института по океанология, който през пролетта на 2002г. прие и предложи за утвърждаване от Управителния съвет на академията "Правилник за устройството и дейността на Националната Океанографска комисия (НОК).
С писмо № 4-02-14/04.02.2003г. Министъра на образованието и науката, предложи на Управителния съвет на БАН да поеме обновяването на дейността на НОК. На заседанието си от 02.04.2003 г. с Протокол №3 т.3.7 Управителния съвет на БАН взе следните решения:

 • Приема Правилник за устройството и дейността на Национална Океанографска Комисия (НОК);
 • Избира за председател на НОК ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. Христо Дим. Слабаков - директор на Института по океанолгия.
На 30.09.2003 г. се състоя учредително заседание на Национална Океанографска Комисия с което бе възобновена дейността и.
КАКВО Е НОК


Националната океанографска комисия е независим консултативен орган на Управителния съвет на БАН по проблемите на морската наука и технологии. Седалище на НОК е Института по океанология към БАН , гр.Варна който е нейна базова организация. Националната океанографска комисия обединява на доброволен принцип представители на академични научно-изследователски институти, университети и висши училища, ведомства, агенции, организации и фирми и други институти, които организират и провеждат дейности в областта на морската наука и технологии.
НОК представлява и център за координация на научно- изследователската и научно-методичната дейност по изпълнението на Националната програма за опазване на Българското черноморското крайбрежие (БЧК) и Черно море,както и на други Национални и международни програми и проекти в областта на морската наука и технологии.
НОК консултира българското правителство и други компетентни организации по въпросите и програмите на МОК към ЮНЕСКО.
НОК представлява БАН пред международни органи, организации, програми и проекти по проблемите на морската наука и технологии.
НОК, съгласувано с МвнР, БАН и други заинтересовани ведомства и организации представляващи интересите на Р. България в Междуправителствената океанографска комисия към ЮНЕСКО, изпраща свои представители на сесиите на основните органи на МОК - Общо събрание и изпълнителния съвет.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Основни цели на НОК са:

 • Опазване на Черно море, БЧК и историческото наследство в Българската акватория;
 • Устойчиво развитие на крайморските райони в екологичен социален и градоустройствен аспект;
 • Научно, методично и информационно осигуряване на Националната политика в областта на морската наука и технологии;
 • Координация на дейностите с научен, методичен и информационно - технологичен характер по изпълнението на Националната програма за Черно море.
 • Да съдейства на националните институтции за осъществяване на дейсти и задачите с научен, методичен, екологичен и технологичен характер в акваторията на Световния океан, представляващи икономически и научен интерес за Република България.

Основни задачи на НОК са:
 • научно-методичното и информационното осигуряване на изпълнението на Националната програма за Черно море и други акватории от национален интерес;
 • научно-методичното, експертно и информационното осигуряване на задълженията на страната по международни конвенции, договори и споразумения с предмет опазване и устойчиво развитие на Черно море и други акватории от национален интерес;
 • да координира , организира и подпомага научните изследвания за Черно море и БЧК;
 • връзките между учените и тяхното участие в Национални, регионални и международни програми и проекти в областта на морските науки и технологии;
 • информационния трансфер между учените и заинтересованите лица в страната и чужбина;
 • съставянето на експертизи, оценки , становища и други за нуждите на държавни институции, международни организации, стопански фирми, неправителствени организации и други имащи отношение към управлението , опазването , ползването и мониторинга на Черно море, БЧК и други акватории от национален интерес;
 • провеждането на научни конференции, школи, учебни курсове и обучение на специалисти както и публикуването на научни, информационни, приложни и популярни материали в областта на морските науки и технологии.
СТРУКТУРА И СЪСТАВ  -  схема

НОК се изгражда от представители на :

 • Постоянни научни звена на БАН;
 • Университети и Висши училища;
 • Други заинтересовани национални институции.
 
 

© Copyright 2005  Web Design